เงื่อนไขการใช้บริการ

REDD Premium Self Storage
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งเว็บไซต์ของ REDD Premium Self Storage การเข้ารับบริการหรือใช้บริการที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าในทางใด ถือว่าท่านเข้าใจและได้ตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว

ข้อ 1. การให้บริการ

1.1 ท่านสามารถนำสิ่งของเข้ามาเก็บเฉพาะในพื้นที่บริการที่ผู้ให้บริการจัดให้ต่อเมื่อชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเท่านั้น

ท่านรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในสิ่งของที่นำเข้าในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการ รวมถึงมีสิทธิที่จะจัดการหรือให้ยินยอมให้ทำการต่างๆ กับสิ่งของตามที่ได้ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้

1.3 ท่านรับรองว่าท่านทราบซึ่งสภาพกับทั้งคุณสมบัติของสิ่งของ และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตรวจสอบและประเมินเองว่าพื้นที่บริการเหมาะสมสำหรับการเก็บสิ่งของนั้นๆ หรือไม่ โดยผู้ให้บริการจะเลือกพื้นที่บริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน แต่ท่านมีสิทธิตรวจสอบสภาพพื้นที่บริการก่อนนำสิ่งของเข้าไปเก็บและเลือกห้องที่เหมาะสมได้

1.4 การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ใช่การให้เช่าทรัพย์สินหรือฝากทรัพย์หรือเก็บของในคลังสินค้า ผู้ให้บริการไม่ได้รับทราบว่าสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการมีสภาพหรือคุณสมบัติอย่างไร เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการ

1.5 ท่านสามารถใช้พื้นที่นอกพื้นที่บริการซึ่งมีฐานะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทำการขนย้ายสิ่งของได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม และต้องไม่กระทำการที่เป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผู้อื่นในการที่ผู้นั้นจะใช้พื้นที่ส่วนกลางนั้นด้วย

1.6 ท่านจะต้องไม่นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาหรือเก็บในพื้นที่บริการและพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ สารพิษ, มลพิษหรือสิ่งของปนเปื้อน อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุไวไฟหรือที่เป็นอันตราย สิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้หรือสัตว์ วัตถุใด ๆ ที่มีไอระเหยหรือกลิ่น อาหารหรือของที่เน่าเสียได้ เงินสดและหลักทรัพย์ ดอกไม้ไฟและพลุ ของผิดกฎหมาย ขยะ ยางรถยนต์ และของมีน้ำหนักเกิน 800 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

โดยผู้ให้บริการมีสิทธิตรวจสอบสิ่งของได้ตามที่เห็นสมควรทั้งก่อนนำเข้าเก็บและระหว่างเก็บอยู่ในพื้นที่บริการ และมีสิทธิไม่ให้ท่านนำสิ่งของต้องห้ามข้างต้นเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการได้ อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการมีสิทธิพิจารณาเป็นรายกรณีได้

1.7 ท่านรับผิดชอบในการใส่กุญแจพื้นที่บริการหรือปิดกั้นพื้นที่บริการเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบในการเปิดหรือปิดพื้นที่บริการด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ใส่กุญแจหรือปิดกั้นพื้นที่บริการแทนท่านทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้ใส่กุญแจหรือปิดพื้นที่บริการหรือทำให้กุญแจไปตกอยู่กับบุคคลอื่นใด ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในความสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการ

1.8 ท่านจะมีบัญชีการรับบริการกับผู้ให้บริการได้เพียงจำนวน 1 บัญชีเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะใช้บริการพื้นที่มากกว่า 1 ห้องก็ตาม

1.9 ท่านมีสิทธิเข้าใช้บริการในเวลาใดก็ได้ระหว่างช่วงเวลาเปิดทำการและนอกเวลาเปิดทำการปกติที่ผู้ให้บริการกำหนด ท่านจะเข้าใช้บริการนอกช่วงเวลาทำการปกติได้ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษช่วง ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

1.10 เฉพาะท่าน ผู้ติดตามมากับท่าน หรือบุคคลที่ถือครองรหัสผ่านของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้บริการ โดยถือว่าบุคคลเหล่านั้นคือตัวแทนของท่าน และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามท่านยอมรับผิดในการกระทำผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดใดๆ ที่บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ของผู้ให้บริการเสมือนเป็นการกระทำของท่าน

1.11 ผู้ให้บริการมีสิทธิทราบชื่อและข้อมูลบุคคลของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการทั้งนี้รวมถึงตัวท่านเองด้วย และผู้ให้บริการมีสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่เห็นว่าไม่สามารถระบุตัวตนหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนให้เป็นที่พอใจได้ เข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่บริการ

1.12 ท่านจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากเก็บสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การประกอบ การก่อสร้าง การซ่อมแซม การต่อเติม ในพื้นที่ใดๆ และท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือติดตั้งชั้นวางหรือวัสดุอื่นใดในพื้นที่บริการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

1.13 การให้บริการตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการมอบสิทธิครอบครองพื้นที่บริการให้แก่ท่าน ผู้ให้บริการมีสิทธิเคลื่อนย้ายพื้นที่ให้บริการของท่านไปยังพื้นที่บริการอื่นที่มีขนาดไม่น้อยกว่าเดิมได้ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนและกระบวนการให้เป็นดังต่อไปนี้

(ก) เฉพาะในกรณีเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น ป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการปิดพื้นที่บริการหรือส่วนอื่นใด ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านดำเนินการเองก่อนโดยให้เวลาท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้บริการ

(ข) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วท่านยังไม่มาดำเนินการ ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสี่ยงภัยหรือความสูญหายหรือเสียหายใดในสิ่งของที่เคลื่อนย้าย

(ค) การเข้าไปในพื้นที่บริการให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

1.14 ท่านต้องจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่นำมาเก็บไว้ในพื้นที่บริการทุกประการ

ข้อ 2. ค่าบริการ

2.1 เมื่อทำการจองแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าบริการตามอัตราค่าบริการและภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

2.2 ในกรณีที่ท่านได้ยกเลิกการจอง หนี้ใดๆ ที่ท่านต้องชำระแก่ผู้ให้บริการสำหรับสัญญานั้นๆ ให้ถึงกำหนดชำระโดยทันที

ข้อ 3. การผิดนัดชำระหนี้เงินและมาตรการต่างๆ

3.1 ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้เงินใดๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ ท่านตกลงชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของหนี้เงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และท่านตกลงให้เป็นดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ท่านตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการเอง ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดใดๆ ในสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการนับตั้งแต่เวลาที่ท่านผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไป

(ข) ผู้ให้บริการมีสิทธิยึดหน่วงกับทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้ครบถ้วน

(ค) ท่านหรือตัวแทนไม่มีสิทธิเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการจนกว่าจะชำระหนี้ที่ค้างชำระจนครบถ้วน

(ง) ท่านตกลงชดใช้ค่าบำรุงรักษาที่ผู้ให้บริการได้จ่ายไปตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการ ทั้งนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการทวงถาม มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้เงินซึ่งท่านตกลงจะชำระค่าปรับให้ด้วย

(จ) หากท่านได้รับหนังสือทวงถามจากผู้ให้บริการให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ แต่ท่านยังไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือทวงถาม ผู้ให้บริการมีสิทธินำสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการออกขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือกำจัดทิ้งได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

3.2 การนำสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระให้เป็นดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการมีสิทธิจะใช้วิธีการขายสิ่งของหรือตีใช้หนี้ทรัพย์สิน อย่างไรก็ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการขายด้วยเพื่อให้ได้ราคาเหมาะสมที่สุด ในกรณีที่ผู้ให้บริการใช้วิธีการขายด้วยการขายทอดตลาดหรือเสนอราคาผู้ให้บริการจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านได้ทราบวัน เวลา และสถานที่ขายสิ่งของนั้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันขายทอดตลาดหรือวันสิ้นสุดวันเสนอราคา

(ข) หากผู้ให้บริการไม่สามารถขายสิ่งของได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิกำจัดสิ่งของทิ้งได้ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร

(ค) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย หรือกำจัดทิ้ง (รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าทำความสะอาด ค่าขนย้าย) ท่านยินยอมรับผิดชอบชำระให้แก่ผู้ให้บริการด้วย ราคาค่าสินค้าที่ขายจะถูกหักนำมาชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการขายหรือกำจัดสิ่งของก่อนเสียก่อน เหลือเท่าใดจึงนำมาชำระหนี้ที่ท่านค้างชำระผู้ให้บริการ

(ง) ในกรณีที่ราคาค่าสินค้าที่ขายได้ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระ ท่านตกลงที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการจนกว่าจะครบถ้วน และยินยอมให้ผู้ให้บริการคิดค่าปรับในหนี้ที่ค้างชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

(จ) ในกรณีที่เมื่อนำราคาค่าสินค้าที่ขายได้มาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และหนี้ที่ค้างชำระครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีราคาค่าสินค้าเหลืออยู่ ผู้ให้บริการจะคืนราคาค่าสินค้าที่ยังเหลืออยู่ให้แก่ท่านโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในอย่างช้า 30 วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีหนี้เสร็จสิ้น

3.3 ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการจัดการกับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ท่านวางหรือทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลางโดยใช้วิธีการข้อนี้มาใช้โดยอนุโลมได้

ข้อ 4. สิทธิของผู้ให้บริการในการเข้าไปในพื้นที่บริการ

4.1 ผู้ให้บริการจะไม่เข้าไปในพื้นที่บริการของท่านเว้นแต่เป็นกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติหรือในข้อสัญญา (หากมี) หรือในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติภัย โจรกรรม เป็นต้น

(ข) ในกรณีเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือแก้ไขปรับปรุง

(ค) ในกรณีมีเหตุน่าสงสัยตามควรว่าท่านทำผิดกฎหมาย หรือผิดสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

(ง) ในกรณีที่มีคำสั่งหรือหมายของราชการ หรือของศาล ที่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) ในกรณีต้องทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อเปลี่ยนพื้นที่บริการ

(ฉ) ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใด

(ช) ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้และผู้ให้บริการต้องมีการจัดการสิ่งของตามที่กำหนดในข้อสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข

4.2 การเข้าไปในพื้นที่บริการ หากท่านไม่ให้ความร่วมมือผู้ให้บริการมีสิทธิทำลายกุญแจหรือสิ่งปิดกั้นที่ท่านติดตั้งไว้ได้

ข้อ 5. ความรับผิดในกรณีสูญหายหรือเสียหายในพื้นที่บริการ

5.1 หากท่านจะทำประกันภัยในสิ่งของที่อยู่พื้นที่บริการ ท่านสามารถทำประกันภัยกับ ผู้รับประกันภัยที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้ หรือผูรัประกันภัยรายอื่น โดยต้องแจ้งรายละเอียดการทำประกันภัยให้แก่ผู้ให้บริการทราบทั้ง 2 กรณี

5.2 ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ให้บริการได้ทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ให้บริการไว้ หากท่านฝ่าฝืนและผู้ให้บริการได้มีหนังสือบอกกล่าว ให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ท่านยังไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ให้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ 6. การเลิกสัญญา

6.1 ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยชำระหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งหมดแก่ผู้ให้บริการ

6.2 ผู้ให้บริการสามารถบอกเลิกการให้บริการได้ หากท่านผิดนัดชำระค่าบริการ หรือทำผิดข้อกำหนดใดๆ ภายในข้อสัญญาหรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

6.3 เมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกันแล้วท่านจะต้องขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่บริการและคืนพื้นที่บริการให้แก่ ผู้ให้บริการโดยทันที โดยให้นำการจัดการกับสิ่งของให้นำข้อ 3. และข้อ 4. มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ รวมถึงสิทธิ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว

7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการไม่สามารถโอนถ่ายหรือนำไปใช้ส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาตได้

ข้อ 8. นโยบายความเป็นส่วนตัว

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น อีเมลล์แอดเดรส (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work address) รหัสไปรษณีย์ (Post code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการได้รับจากท่านไม่ว่าผ่านเว็บไซต์ www.redd.global หรือช่องทางอื่นใด จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท โพเอ็ม โกบอล จำกัด และบริษัทในเครือเท่านั้น

8.3 ผู้ให้บริการจะไม่นำไปขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเท่านั้น

8.4 ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของผู้ให้บริการ เป็นต้น ผู้ให้บริการจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการตามข้อ 8. นี้ด้วย

ข้อ 9. การติดต่อ

9.1 การบอกกล่าวทวงถาม รวมถึงการแจ้งเตือน การโต้ตอบ หรือแจ้งข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้บริการและท่านหากได้กระทำโดยวิธีดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นการติดต่อที่ชอบแล้วและผู้รับการติดต่อได้ทราบเนื้อความแล้ว ไม่ว่าผู้รับการติดต่อจะยอมรับจดหมายหรือเปิดอ่านหรือไม่ก็ตาม

(ก) โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาหรือเอกสารอื่นใด แต่สำหรับกรณีของผู้ให้บริการให้ส่งอีเมลมาที่ info@redd.global เท่านั้น

(ข) โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

9.2 การบริการผ่านระบบสื่อสารทั้งทางเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ อาจมีการล่าช้าหรือผิดพลาด โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากระบบสื่อสารขัดข้อง

ข้อ 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

10.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่ได้หรืออัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ได้ หากท่านไม่ตกลงด้วยก็ให้สัญญาเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที แต่หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามอัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่นั้นทันที

10.2 การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ หรือบังคบการตามสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธินั้นๆ ไป การสละสิทธิที่ผู้ให้บริการมี ผู้ให้บริการจะทำโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

10.3 ในกรณีที่ข้อสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดตกเป็นโมฆะ ถูกบอกล้าง หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ข้อสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนั้นเป็นอันตกไป โดยไม่มีผลต่อข้อสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

10.4 ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลอื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นหนังสือเสียก่อน

10.5 ในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันโดยมีชื่อบุคคล 2 คนหรือมากกว่านั้นในบัญชีเดียว แต่ละคนมีหน้าที่และต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการอย่างลูกหนี้ร่วมกันทุกประการและเต็มจำนวนโดยไม่อาจแบ่งแยกได้

10.6 ผู้ให้บริการมีสิทธิสอบถามข้อมูลและให้ท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงใดๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่บริการ ท่านจะต้องให้ข้อมูลและทำแบบประเมินความเสี่ยงตามความจริง ภายในเวลาที่กำหนด

10.7 การตีความและใช้บังคับข้อสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นกฎหมายไทย

เอกสารการยืนยันตัวตนที่สามารถใช้ได้
  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรประชาชนและใบขับขี่สำหรับประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1949
เอเชียและโอเชียเนีย (19)
ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา, ฟิจิ, อินเดีย, ญี่ปุ่น, คีร์กีซสถาน, ลาว, มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ประเทศไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เวียดนาม
สหรัฐอเมริกา (15)
อาร์เจนตินา, บาร์เบโดส, แคนาดา, ชิลี, คิวบา, เอกวาดอร์, กัวเตมาลา, เฮติ, จาเมกา, ปารากวัย, เปรู, สาธารณรัฐโดมินิกัน, ตรินิแดดและโตเบโก, สหรัฐอเมริกา, เวเนซุเอลา
ยุโรป (34)
แอลเบเนีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปตุเกส, ซานมารีโน, โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวาเกีย, เซอร์เบีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, นครรัฐวาติกัน
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (32)
Aแอลจีเรีย, บาร์เบโดส, เบนิน, บอตสวานา, บูร์กินาฟาโซ, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, โกตดิวัวร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อียิปต์, กานา, อิสราเอล, จอร์แดน, เลโซโท, เลบานอน, มาดากัสการ์, มาลาวี, มาลี, มอลตา, โมร็อกโก, นามิเบีย, ไนเจอร์, สาธารณรัฐคองโก, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, รวันดา, เซเนกัล, เซียร์ราลีโอน, ซีเรีย, โตโก, ตูนิเซีย, ยูกันดา, ซิมบับเว